Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting KunstCreatief Barendrecht

Inschrijven:

Je kunt je inschrijven:
Via een inschrijfformulier
Via de website: www.kunstcreatief.nl
Via de administratie: tel: 06-57 14 10 44

De inschrijving geldt vanaf het moment dat de aanmelding is ontvangen.
Na inschrijving wordt een bevestiging per email verstuurd en zijn de algemene voorwaarden
van toepassing zoals vermeld op de website.
Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kunnen uitsluitend door de ouders/verzorgers worden
ingeschreven.
Uiterlijk één week voor aanvang wordt de uitnodiging voor de les per email verstuurd.

Cursus en les annuleren

Door cursist:
Tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus is het mogelijk om de inschrijving kosteloos
ongedaan te maken:
Via mail: info@kunstcreatief.nl
Per post: Buitenlandse Baan 1, 2991 GA Barendrecht
Annuleer je korter dan 14 dagen vóór aanvang van de cursus, dan wordt 50% van het
cursusgeld in rekening gebracht.
Afmelden van één of meerdere lessen geeft géén recht op restitutie.
Voortijdige beëindiging van een cursus geeft geen recht op restitutie, tenzij er sprake is van
het overlijden van de cursist.

Door KCB:
Bij onvoldoende inschrijvingen wordt een cursus geannuleerd. Cursisten worden per email
geïnformeerd.
Indien KCB door omstandigheden de cursus voortijdig moet beëindigen dan zullen de
resterende lessen worden gerestitueerd
Bij ziekte/afwezigheid van de docent wordt de les op een later tijdstip ingehaald of voor
vervanging gezorgd. Cursisten worden per email geïnformeerd.

Betaling

De factuur wordt voor aanvang van de cursus per email toegestuurd.
Deze factuur moet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn.
Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting kan deelname aan de les stopgezet worden.

Afmelden cursist

Afmelden bij verhindering is gewenst:

Via mail: info@kunstcreatief.nl
Via de administratie tel: 06-57 14 10 44.

Inschrijven na de start van een cursus

Instromen bij een reeds gestarte cursus is voor een aantal cursussen mogelijk.
Neem contact via de administratie tel: 06-57 14 10 44.

Aansprakelijkheid

KCB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of beschadigd raken van
persoonlijke eigendommen, zoals kledingstukken, telefoons.

Klacht

KCB stelt alles in het werk om de lessen zo prettig mogelijk te maken. Zijn er desondanks
klachten, meld het via info@kunstcreatief.nl. Wij doen ons uiterste best om je klacht op te
lossen.

Ongewenst gedrag

Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten in een veilige omgeving les kunnen volgen.
Mocht je onverhoopt te maken krijgen met ongewenst gedrag, dan zullen wij dit in vertrouwen
behandelen.
Ongewenst gedrag kun je telefonisch melden bij manager Inge Flohr 06-57 14 10 44,
via email info@kunstcreatief.nl of via vertrouwenspersoon Marcel Hazebroek 06-41281993.

Dit regelement geldt vanaf 01 januari 2023