Gegevensbeschermingsbeleid

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID VAN DE STICHTING KUNSTCREATIEF BARENDRECHT IN HET KADER VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.

De stichting Kunstcreatief te Barendrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Gegevensbeschermingsbeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacy verklaring is vooral gericht op de interactie tussen de KCB en haar leden die in toenemende mate on-line plaatsvindt.

In het kader van de door KCB verleende diensten ontvangt, verzamelt en verwerkt de stichting persoonsgegevens van haar leden. KCB verklaart dat zij deze gegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen de statuten en reglementen van de stichting vastgelegde doelstellingen.

KCB respecteert de privacy van personen wier persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die gegevens. KCB verplicht zich ertoe om de geldende Algemene Verordening Gegevensverwerking en haar Uitvoeringswet na te leven.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

KCB verwerkt uw gegevens teneinde haar diensten te kunnen verrichten conform de statuten.

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Momenteel leggen wij van elke cursist het volgende vast:

Naam en voorletters
Voornaam
Titulatuur
Geboorteplaats en geboortedatum
Postadres
E-mail adres
Telefoon nummer
Bankgegevens

Tevens wordt vastgelegd:

Datum aanvang van de cursus
Historie gevolgde cursussen

Van elke docent wordt vastgelegd:

Naam en voorletters
Voornaam
Titulatuur
Geboorteplaats en geboortedatum
Postadres
E-mail adres
Telefoon nummer
Identificatienummer
BSN nummer
Opleiding en ervaring
Bankgegevens
Functie
Portretfoto

Van elke medewerker wordt vastgelegd:

Naam
Voornaam
Titulatuur
Geboorteplaats en geboortedatum
Postadres
E-mail adres
Telefoon nummer
Identificatienummer
BSN nummer
Opleiding en ervaring
Bankgegevens
Functie
Portretfoto

KCB zal niet meer persoonsgegevens verzamelen en vastleggen dan strikt genomen noodzakelijk is om haar diensten te kunnen verrichten conform de statuten. Daarnaast zal KCB de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is en/of wordt afgedwongen door fiscale of juridische regelgeving.

Wat doen we met uw gegevens?

KCB verwerkt uw gegevens teneinde haar diensten te kunnen verrichten conform de statuten.

E.e.a. stelt de stichting in staat om haar doelstellingen te realiseren zoals onder andere  in het Beleidsplan 2017-2019 staat omschreven:

Cursisten

De amateur kunstenaar vindt binnen KCB telkens weer aanleiding om een programma te volgen. Het aanbod is voortdurend in ontwikkeling en zal steeds prikkelend blijven zowel binnen de ooit door de cursist gekozen richting als in andere richtingen binnen het KCB domein.

Docenten

De professional werkt graag voor KCB omdat deze daar de omgeving treft waarbinnen het vakgebied serieuze aandacht krijgt. Voorzieningen zijn op niveau, de vergoedingen zijn fair en de zorgen omtrent administratie, incasso, belastingen en dergelijke worden uit handen genomen.


Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U kunt zelf uw gegevens controleren binnen het “mijn KCB” -portal op de website. Indien er wijzigingen gewenst zijn kunt u dit zelf wijzigen of anders via het contactformulier doorgeven aan de stichting waarna verwerking daarvan zo spoedig mogelijk plaatsvindt.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens blijven vastgelegd gedurende de wettelijk bepaalde bewaartermijn. Daarna worden deze gewist.

Inzage door derden

KCB zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten de stichting zonder toestemming van het betreffende lid. Wel zal KCB meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage in deze gegevens.

Beveiliging van uw gegevens

KCB treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en de administratie om misbruik en verlies ervan te voorkomen.

Barendrecht, 25 mei 2018

Stichting Kunst Creatief Barendrecht, hierna te noemen KCB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65159128 is bereikbaar onder info@kunstcreatief.nl